پناهندگی در ترکیه؟

پناهندگی در ترکیه؟ قشم ایر اجازه نمی دهد!

طبق اعلام هواپیمایی قشم ایر در مسیرهای منتهی به کشور ترکیه، اتباع سوری، یمنی و عراق در صورت نداشتن اقامت ترکیه می بایست بلیت رفت و برگشت داشته باشند درغیر این صورت از پذیرش آنها خودداری می شود.

‏ ticket.linkourism.com