گردشگری سلامت: ضوابط فعالیت مراکز درمانی

  • Post Author:
  • Post Category:مجله

گردشگری سلامت: لینکوریسم ضوابط فعالیت مراکز درمانی در قالب گردشگری سلامت را منتشر کرد. بر طبق این آیین نامه، کلیه واحدهای درمانی که تمایل به فعالیت در زمینه گردشگری سلامت دارند،…

ادامه خواندن گردشگری سلامت: ضوابط فعالیت مراکز درمانی

توریسم یا گردشگری

  • Post Author:
  • Post Category:مجله

توریسم یا گردشگری (tourism) از لفظ تا معنا تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم: تردیدی نیست که برای بررسی هرموضوعی ابتدا باید به شناخت مفهوم و معنای آن از نظر لغوی…

ادامه خواندن توریسم یا گردشگری