توریسم یا گردشگری

  • Post Author:
  • Post Category:مجله

توریسم یا گردشگری (tourism) از لفظ تا معنا تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم: تردیدی نیست که برای بررسی هرموضوعی ابتدا باید به شناخت مفهوم و معنای آن از نظر لغوی…

ادامه خواندن توریسم یا گردشگری