ارتقاء موقعیت شهرها با تکیه بر صنعت گردشگری

نوشته شده در ژوئن 23, 2018 / توسط Linkourism

ارتقاء موقعیت شهرها با تکیه بر صنعت گردشگری چگونه اتفاق می افتد؟ لینکوریسم در این یادداشت به آن پرداخته است.

تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم: 

چکیده

جایگاه و موقعیت شهرها بر اساس عوامل مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله این موارد می توان به شاخص های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی، رفاهی و گردشگری اشاره نمود. پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت گردشگری در این زمینه پرداخته است. بر این اساس و با تکیه بر داده هایی که به روش میدانی گردآوری شده اند سعی در سنجش فرضیه هایی شد که بنیاد تحقیق بر آنها بنا نهاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتقاء شاخص های زندگی در شهرها می تواند به صنعت گردشگری کمک نماید؛ این در نهایت می تواند منجر به بهبود موقعیت شهر در ذهن افراد گردد.

واژگان کلیدی: مدیریت شهری، شهر اسلامی، مدیریت گردشگری، توسعه اقتصادی.

مقدمه

بنابر مطالعات تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم، تاملی بر بازارهای موجود و سیاستگذاری های انجام شده در کشورهای توریست‌پذیر به ویژه آن‌ها که در صدر فهرست سازمان جهانی جهانگردی ایستاده اند، نشان می دهد که برنامه ریزان یاد شده به خوبی از شرایط رقابتی موجود در این بازار باخبر بوده و سیاست های میانی و کلان خود را با این نگاه عینیت بخشیده اند. صاحبنظران گردشگری در دنیا، چهار فضای کلی مبتنی بر فضاهای روستایی، کوهستانی، ساحلی و شهری  را برای  این صنعت تبیین کرده‌ا‌ند و به نظر می رسد که سرآمد انواع این گردشگری‌ها و پر مشتری ترین آن ها گردشگری شهری باشد. به عبارت بهتر مسافرت‌های شهری پله اول توسعه گردشگری بوده و ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب، بازسازی فضاهای ظاهرا متروک  به قصد زنده کردن جنبه های کهن جامعه از جمله آثار توسعه گردشگری شهری است. بدین منظور اکنون بسیاری از شهرها  با پی بردن به آثار پایدار توسعه گردشگری، درصددند تا از ویژگی‌ها و امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرند. از این منظر، تاثیر گردشگری بر کالبد فضاهای شهری در دو تقسیم بندی کلی “گردشگری و ایجاد و توسعه فضاهای شهری مدرن و جذاب” و “گردشگری و احیای مجدد هویت بومی” قابل مطالعه و بررسی است.  این فضاها چهار ویژگی قابل قبول و متداول شهرها که شامل تراکم زیاد فیزیکی ساختار ، مردم و نقش‌ها و گوناگونی فرهنگی ـ اجتماعی، چند نقش گرایی اقتصادی و مرکزیت عینی در شبکه داخل شهری و منطقه ای بوده، را در بر گرفته و در یک نظام هماهنگ، سیمای روشنی مبنی بر توسعه پایدار شهری با محوریت میراث فرهنگی و گردشگری را نمایان می‌سازد. بطوری که آثار این رخدادها در کنشگری دوسویه گردشگرـ میزبان نماد می یابد.

یکی از محورهای توسعه  شهری پایدار ایجاد پیوند و تعامل میان ارزشهای تاریخی و فرهنگی با توسعه ی کالبدی- فضایی است که در ایران هنوز جایگاه شایسته  خود را پیدا نکرده است. تحقق این هدف مهم نیز به عواملی چون مفهوم سازی و تدوین یک نگرش راهبردی درزمینه  میراث فرهنگی، نهاد سازی در زمینه ی ایجاد تشکیلات و قوانین مناسب با نیازهای جدید و -ترویج و آموزش همگانی و تقویت مشارکت عمومی و تشکل های مردمی نیاز دارد. شاید بتوان گفت که گردشگری به خصوص گردشگری شهری به گونه ای تمام فعالیت های فراغتی دیگر را باخود همراه دارد و بدین سبب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری از امور حساس و پیچیده و چند وجهی است که توجه ویژه مدیران شهری را می طلبد. پرسش اصلی اینجاست که  چه شاخص‌هایی سبب می شود شهر واجد خصوصیات لازم برای پذیرش گردشگر شود؟ همان گونه که بیان شد گردشگری شهری بخشی از گذران فراغت شهروندان است که موجب ارضای نیازهای فراغتی مستمر آنان در فضاهای باز درون شهر و محیط پیرامون شهر می شود. گردشگری شهری بخش جدایی ناپذیر از خدمات شهری مورد نیاز شهروندان دائم و غیر دائم شهری را تشکیل می دهد و براین اساس، درحیطه  وظایف برنامه ریزی و مدیریت شهری واقع می شود. از سوی دیگر گردشگری شهری با ارزش های محیط طبیعی و میراث فرهنگی و تاریخی هر شهر دارای ارتباط تنگاتنگی است که از این منظر توجه به استقلال به این امر در طرح های توسعه و عمران شهری ضروری می نماید. باید توجه کرد که گردشگری شهری و کیفیت و کمیت آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه و عمران شهری به شمار می آید، اما در کل برای تحقق گردشگری شهری در شهرها باید گردشگاه و مجموعه های گردشگاهی درون شهری و برون شهری و حومه ای به تناسب به وجود آیند و تسهیلات و تجهیزات گردشگری نیز در یک شهربه تناسب طیف گردشگران فراهم شوند. امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی به ویژه فضاهای گردشگری به یکی از اهداف بر نامه ریزی فراغت تبدیل شده است که علاوه بر تامین اهداف اقتصادی و زیست محیطی، نقش موثری در تعادل بخشی به گذران فراغت و تامین سلامت جسمی و روانی جوامع دارد. گردشگری درمیان فعالیتهای فراغتی از بیشترین تنوع و تحرک از یک سو، و وسیع ترین پهنه مکانی و فضایی از سوی دیگر برخوردار است. شاید بتوان گفت که گردشگری به خصوص گردشگری شهری به گونه ای تمام فعالیت های فراغتی دیگر را باخود همراه دارد و بدین سبب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری از امور حساس و پیچیده و چند وجهی است که توجه ویژه مدیران شهری را می طلبد.

با توجه به گسترش روزافزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشورمان و تراکم و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کشور و عوارض و پیامدهای ناشی از این تمرکز بر شهرنشینان، نیاز به گذران اوقات فراغت و مسافرت احساس می شود. بنابراین با توجه به نقش مهم مدیریت شهری لزوم مداخله آن برای برنامه ریزی و ساماندهی گردشگری ضروری است. اما از طرف دیگر رشد سریع گردشگری باعث بروز تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می شود، که این عوامل لزوم مداخله مدیریت شهری برای برنامه ریزی و ساماندهی این پدیده را ضروری می سازد. بنابراین مسأله اصلی تحقیق این است که آیا با به کار بردن مدیریت شهری می توان از یک طرف به توسعه گردشگری پرداخت و از طرف دیگر عواقب و پیامدهای منفی گردشگری را کاهش داد؟

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق

تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم معتقد است صنعت گردشگري از جمله صنايع پر درآمد و درعين حال سالم و پاك براي اقتصاد هر كشور محسوب مي گردد. رونق اين صنعت بيانگر ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و علمي كشورها می باشد؛ به بيان ديگر صنعت گردشگري با برخورداري از امتيازات منحصر به فرد، همزمان چندين هدف را در فضاي ملي يك كشور تامين مي نمايد درحاليكه صنايع ديگر هر كدام به تنهائي تامين كننده بخشي از اهداف مورد نظر هستند؛ بنابراين پرداختن و توجه به آن از اهميت و جايگاه ويژه اي در معادلات ملي و بين المللي برخوردار است. شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقشی بسیار مهم و تعیین کننده است. از طرف دیگر توسعه گردشگری فرایند پیچیده ای است که عوامل توسعه بین المللی و ملی و گروه های درگیر با سیاست، دولت، برنامه ریزی و قانون گذاری را در برمی گیرد. هدف این مطالعه بررسی نقش مدیریت شهری در شناسایی توانمندی های گردشگری، برنامه ریزی و بهره برداری از جاذبه ها به منظور افزایش گردشگری و توسعه آن است. امروزه گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز اهمیت ویژه ای است. در راستای تحقق توسعه گردشگری مدیریت شهری مهمترین ابزار است. بدین ترتیب مدیریت شهری که از سازماندهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته شامل کارکردهای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل است. اهمیت و عظمت گردشگری در ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز، تقویت زیرساخت های اجتماعی و تأمین منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی و … است. موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، بستگی به عواملی دارد که مهمترین آنها ذکر می شود: وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچگی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد امکانات و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان، کنترل محلی، بهسازی و مرمت سایت های تاریخی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، تبلیغات و بازاریابی برای پتانسیل های گردشگری و اجرای طرح های توسعه شهری و گردشگری. با توجه به گسترش روزافزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشورمان و تراکم و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کشور و عوارض و پیامدهای ناشی از این تمرکز بر شهرنشینان، نیاز به گذران اوقات فراغت و مسافرت احساس می شود. بنابراین با توجه به نقش مهم مدیریت شهری لزوم مداخله آن برای برنامه ریزی و ساماندهی گردشگری ضروری است. رشد گردشگری از طرفی متضمن پیامدهای مثبت است؛ از جمله ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز، تقویت زیرساخت های اجتماعی، افزایش آگاهی شهروندان و تأمین سایر منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی. اما از سوی دیگر گردشگری به دنبال خود عوارض و پیامدهای منفی نیز دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به تخریب محیط زیست اشاره کرد. با توجه به آنچه گفته شد چنین برمی آید که مدیریت شهری مهمترین ابزار تحقق توسعه گردشگری و همچنین ابزاری برای هدایت درست آن و کاهش عوارض و پیامدهای منفی آن است. بنابراین لزوم مداخله مدیریت شهری برای برنامه ریزی و ساماندهی گردشگری ضروری است. باتوجه به وضعیت روبه رشد اقتصاد ایران وتمایل دولت به افزایش درآمدهای غیرنفتی و نیز کاهش سهم نفت در بودجه سالانه، صنعت گردشگری می تواند نقش مهمی در این میان ایفا نماید. از سوی دیگر با عنایت به اینکه پیش بینی می شود توسعه پایدار اقتصادی، افزایش تعاملات و تبادلات فرهنگی و نهایتا رفاه اجتماعی زندگی شهری، نقش بسزایی در بهبود گردشگری داشته باشند در این تحقیق به مطالعه این عوامل در راستای بهبود وتوسعه صنعت گردشگری خواهیم پرداخت.

پیشینه تحقیق

براي واژه گردشگری و مفهوم آن، تعاريف زيادي وجود دارد و صاحب‌نظران در سطح جهان تعاريف متفاوتي از آن ارايه كرده‌اند. به طور مثال، واژه گردشگر (توريست) را به معناي “فردي كه به دليل خشنودي سفر و كنجكاوي مسافرت مي‌كند” معني كرده‌‌اند. “گردشگري در فرهنگ لغت، به معني فعاليت هاي صورت گرفته توسط افراد گردشگر و ديگر افرادي است كه براي آنان تداركات لازم را فراهم مي‌كنند”. از نظر مفهوم نيز، “جهانگردي يا گردشگري فعاليتي انساني است و در برگيرنده سفر از مبدا به مقصد است كه به منظور تفريح يا تجارت صورت مي‌گيرد. اين مفهوم، تبادل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را نيز شامل مي‌گردد. اين عناصر، ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند». بنابراين، تفريح و فعاليت هاي تفريحي جزئي از گردشگري محسوب مي‌شود. بدين معني كه فعاليت هايي كه “يا جنبه رسمي دارند، نظير بازي ها و سرگرمي هاي ويژه و يا جنبه غيررسمي دارند، نظير کوهگشت، راهپيمايي، كوهنوردي، ماهيگيري و … ختياري بودن، نبود اجبار، غير رسمي بودن، از روي طيب خاطر انجام دادن و رغبت كامل از ويژگيهاي اين گونه فعاليت ها است. در نظر برخی دیگر گردشگري به عنوان علم، هنر و تجارت جذب و جابجایی بازدیدگنندگان، اسكان دادن آنان و به مهربانی برآوردن نیازها و احتیاجات آنان تعبیر می‌شود. در برخي از كشورها، برنامه ريزي گردشگري در اين سطح به صورت نيمه دولتي يا حتي غيردولتي و خصوصي ا نجام مي گيرد. به اين ترتيب، برنامه ريزي و مديريت گردشگري روستايي، وظيفه تعداد زيادي از سازمان هاي دولتي ، خصوصي و شوراهاي اسلامي روستاها است كه مستقيم يا غير مستقيم با گردشگري در ارتباط هستند. مهم ترين تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها، بررسي نقش مديريت  شهري در دستيابي به توسعه گردشگري شهري است كه تاكنون كم تر مورد توجه بوده است.

فرضیات پژوهشی

در این پژوهش با در نظر گرفتن یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، اقدام به پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده برده شده است.

فرضیه اصلی: بین مدیریت شهری و توسعه صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

الف) توسعه ی  اقتصادی پایدار  موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود.

ب) بهبود شاخص های امنیت موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود.

ج) بهبود شاخص های زندگی شهری موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود.

همچنین با توجه به فرضیات مطرح شده ، مدل مفهومی تحقیق را به صورت زیر می توان متصور بود:

همانطور که در مدل مشخص شده و فرضیات نیز بیان می کنند، انتظار داریم توسعه اقتصادی پایدار، بهبود امنیت و نیز افزایش رفاه اجتماعی تاثیر تقویت کننده و مثبتی بر توسعه صنعت گردشگری داشته باشند و این تاثیر می تواند منجر به افزایش ورود گردشگران خارجی، توسعه اقتصادی و نهایتا بهبود امنیت اجتماعی گردد.

روش اجرای پژوهش

این پژوهش که توسط تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم انجام گرفته است از نظر روش، پیمایشی و از نظر ماهیت کاربردی است. در خصوص مطالعه روش تحقيق اولين پرسشي كه مطرح مي شود تعريف خود تحقيق است. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه پژوهشگر بداند كه چه شيوه اي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه سريعتر و دقيقتر به پاسخ هاي مجهولات برساند و روش تحقيق به اهداف و ماهيت موضوع و همچنين امكانات و منابع ارتباط دارد. از آنجا كه هدف از اين تحقيق، بررسی رابطه بین چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مي‌باشد، اين تحقيق را بر اساس چگونگي بدست آوردن داده‌هاي مورد نظر مي‌توان در زمره تحقيق کاربردي به شمار آورد و چون داده‌هاي مورد نظر از طريق نمونه‌گيري از جامعه، براي بررسي توزيع وي‍ژگي‌هاي جامعه آماري انجام مي‌شود اين تحقيق از شاخه پيمايشي (زمينه‌يابي) مي‌باشد. همچنین جامعه آماری این تحقیق کلیه گردشگران داخلی هستند که در سال 1391 خورشیدی از اصفهان دیدن کرده اند. همچنین از آنجا كه جمع‌آوري اطلاعات از كليه افراد جامعه آماري عملا غيرممكن بود (حتي اگر امكان پذير هم باشد هم به لحاظ زمان، هزينه و ساير امكانات مورد نياز مقدور نخواهد بود)، نمونه‌اي از جامعه آماري انتخاب شد. همچنين روش نمونه‌گيري به صورت نمونه گيري در دسترس مي با شد. از آنجا که توزیع پرسشنامه بین تمام گردشگران به عنوان جامعه آماری تحقیق، نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار بوده و این کار عملا از عهده پژوهشگر خارج است، با رعایت ضوابط آماری حجم قابل قبولی از افراد جامعه مورد مطالعه را به عنوان جمعیت نمونه برگزیده و سپس سعی بر تعمیم نتایج حاصله به کل جامعه شده است.

براساس قضیه حد مرکزی اگر نمونه های تصادفی  ساده از جامعه ای که دارای میانگین و انحراف معیار مشخص است ، انتخاب شوند ، با بزرگ شدن حجم نمونه ، توزیع میانگین نمونه های انتخابی به سمت توزیع نرمال میل می کنند و نکته مهم تر اینجاست که این قضیه محدود به جامعه نرمال نیست و حتی اگرجامعه ای دارای توزیع نرمال هم نباشد قضیه فوق در خصوص آن نیز صادق است . در مثال کاربردی ، به عنوان یک قاعده سرانگشتی هرگاه تعداد نمونه بیش از 30 باشد (n > 30) می توان گفت که توزیع نمونه نرمال است (نوفرستی، 1376). با توجه به توضیحات فوق در این پژوهش نمونه ها به صورتی که ذیلا اشاره می شود ، انتخاب می شوند چون جامعه آماری تحقیق یک جامعه نامحدود است و N  نامشخص، لذا بااستفاده از فرمولی که در زیر ازائه می شود، تعداد نمونه آماری به حداقل نفر می رسد.

حداقل نمونه با محاسبات فوق 95 نفر تعیین گرديد. از سوی دیگر با توجه به طراحی سوالات پرسشنامه بر اساس نظرات کارشناسان مربوطه، می توان انتظار داشت که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین پایایی سوالات پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، شاهد مناسب بودن پایایی سوالات پرسشنامه نیز هستیم. در نهایت به منظور روشن شدن ابعاد مسئله، در جدول زیر تعداد  مسافر داخلي و خارجي مهمانخانه هاي استان اصفهان در ماه هاي سال 1391 به همراه  متوسط اقامت و درصد هاي اشغال ماهيانه آنان نشان داده شده است:

نتایج

در این بخش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری انجام شده را به تفکیک هر یک از فرضیه ها، مورد بررسی قرار می دهیم. فرضیه اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح شده بود: بین مدیریت شهری و توسعه صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها، فرضیه مذکور تایید گردیده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین مدیریت شهری و توسعه صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. همانطور که انتظار می رفت، نقش مدیریت شهری در توسعه و بهبود صنعت گردشگری در اصفهان، نقشی مهم و اساسی است. اطلاعاتی که از افراد زیربط (اعضای جامعه آماری) جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بر این داده ها، موید تایید این فرضیه می باشد. از سوی دیگر فرضیه فرعی اول بیان می دارد توسعه ی  اقتصادی پایدار  موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود. نتایج تجزیه و تحلیل آماری از این فرضیه حمایت نموده است. حال با توجه به یافته های این پژوهش می توان ادعا نمود که توسعه ی اقتصادی پایدار موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود . بهبود وضعیت اقتصادی عاملی مهم در بهبود و تقویت صنعت گردشگری خواهد داشت؛ مفهومی که نتایج این تحقیق نیز از آن حمایت می کند. فرضیه فرعی دوم عنوان می کرد که بهبود شاخص های امنیت موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی داده ها، این فرضیه نیز تایید می گردد. بنابراین می توان ادعا نمود که بهبود شاخص های امنیت موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود. پیشتر نیز انتظار این بود که با توجه به حساسیت گردشگران بر امنیت، تقویت این عامل تاثیر بسزایی در بهبود صنعت گردشگری و افزایش گردشگران ورودی به اصفهان داشته باشد. و در نهایت فرضیه فرعی سوم به بررسی ارتباط بین بعد بهبود شاخص های زندگی شهری و توسعه صنعت گردشگری پرداخته بود. این فرضیه می گوید: بهبود شاخص های زندگی شهری موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود. بررسی آماری از این فرضیه حمایت می کند و بنابراین می توان بیان داشت که بهبود شاخص های زندگی شهری موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود.

پیشنهادات

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهشی، تیم تحقیق و توسعه لینکوریسم پیشنهاداتی را مطرح می نماید. با توجه به نتایج حاصل از فرضیات پژوهشی، به مدیران و مسئولین مربوطه پیشنهاد می شود جایگاه ویژه ای برای ایفای نقش کارکردهای مدیریت شهری در بهبود و توسعه صنعت گردشگری اصفهان قائل شوند. بدون تردید، از نظر دور داشتن این موضوع علاوه بر اینکه به تدریج موجب ضعف در جذب و حفظ گردشگران خواهد شد، می تواند زمینه را به رقبایی بسپارد که این موضوع را در محاسبات مدیریتی خود قرار داده اند. به عنوان مثال چنانچه امنیت که یکی از کارکردهای مدیریت شهری است، دچار ضعف باشد، این وظیفه مدیران صنعت گردشگری قلمداد می شود که با ارتباط بیشتر با مسئولین امنیتی، حساسیت این موضوع را در ارتباط با صنعت گردشگری، گوشزد نموده و مورد تاکید قرار دهند. از آنجایی که در این تحقیق مشخص شد توسعه ی اقتصادی پایدار موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود بنابراین به مسئولین و مدیران مربوطه پیشنهاد می شود ساز و کارهای مربوط اقتصاد باز و رقابتی را فراهم نموده و در صدد توسعه بیش از پیش اقتصادی باشند. با توجه به این که یکی از مایحتاج اولیه ی یک گردشگر، برخوردار بودن از تامین مالی و به سر بردن در شرایط مادی و اقتصادی مناسب می باشد، بنابراین می توان به حساسیت عامل اشاره شده پی برد. اتخاذ برنامه های بلند مدت و میان مدت اقتصادی و اعلام صریح و روشن آن ها به عموم مردم، یکی از الزمات اقتصاد رقابتی و توسعه یافته است. همچنین خصوصی سازی به معنای علمی و واقعی آن مورد تاکید محقق می باشد. ایمن نمودن ساختارهای اقتصادی نسبت به شوک های مختلف یکی از دغدغه های هر کشوری است که در این راستا، برنامه ریزی و شفاف سازی را می توان به عنوان راه حلی بدیهی در نظر گرفت.

همچنین روشن شد که بهبود شاخص های امنیت موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود؛ با توجه به جایگاه امنیت و آسایش از دید گردشگران، می بایست توجه ویژه ای به این موضوع از سوی مدیران مربوطه اعمال گردد. اصولا یکی از ملاک های طبیعی در فرایند انتخاب نقاط گردشگری از سوی گردشگران، امنیت و اطمینان خاطر در طول سفر و به ویژه در نقطه گردشگری مورد نظر می باشد. در این راستا می توان به استاندارد نمودن روند پذیرش و جابجایی گردشگران در نقاط مختلف شهر و انعقاد قرارداد با شرکت های مختلف اشاره نمود. همچنین نیاز به گسترش فعالیت شرکت های پذیرش کننده گردشگران احساس می شود. در نهایت روشن شد که بهبود شاخص های زندگی شهری موجب توسعه ی صنعت گردشگری در کلان شهر اصفهان می شود؛

روشن است که رفاه یکی از دغدغه های گردشگران می باشد. پیشنهاد می شود به منظور تقویت صنعت گردشگری، بر توسعه و بهبود شاخص های زندگی شهری و امکانات رفاهی تاکید بیشتری به عمل آید. به طور مشخص پیشنهاد می شود امکاناتی نظیر ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، وسائل ارتباطی (اینترنت پرسرعت، تلفن های بین المللی، روزنامه های محلی، ملی و بین المللی)، باجه های اطلاع رسانی تخصصی ویژه گردشگران داخلی و خارجی در نقاط مختلف شهر به ویژه در نقاطی که احتمال حضور گردشگران بیشتر است در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر به محققین آتی پیشنهاد می شود، علاوه بر بررسی این موضوع در شهرهای دیگر، به مطالعه متغیرها و کارکردهای دیگر مدیریت شهری بپردازند که به نوعی می توانند بر بهبود صنعت گردشگری تاثیر گذار باشند. از جمله این متغیرها می توان به وضعیت محیط زیست، امکانات و تجهیزات شهری ای که دولت در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد و نیز ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.